செல்பேசி அழைப்பொலிகள்

 

என்னை அழைப்பதார்?
பச்சை விசையா? சிகப்பு விசையா?
விண்ணிற்றிருக்கும்...
துன்பம் நேர்கையில்...
திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை
அழைக்காதே
தனிமை
We love you Brisbane