-முக்கிய நபர்கள்
-தமிழர் எண்ணிக்கை
-தமிழர்கள் வாழ்க்கை முறை